प्रिती फन्टका अक्षर पेस्ट गर्नुहोस अथवा टाइप र्नुहोस